Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό > Αντικείμενο Σπουδών > Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο τομέας συμμετέχει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Description of Picture.

Μαθήματα > Μαθήματα Επιλογής > Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Υ1205   ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ  Εξ.Α
Υ2202   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  Εξ.B
Υ3201     ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ‐ ΜΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Εξ.Γ
Υ3202    ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Εξ.Γ
Υ4201    ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Εξ.Δ

 

Υ1205 Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία
Διδάσκοντες
Μάθημα : Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. - Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ.–Π. Βουδούρης, Ι. Μεγρέμη, ΕΔΙΠ Επίκ. Καθηγ.
3 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 5 διδακτικές μονάδες, 7 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: : Βασικά κεφάλαια των επιστημών της Ορυκτολογίας και της Κρυσταλλογραφίας
Στόχος: : Η κατανόηση της Κρυσταλλογραφίας που απαιτείται σε θέματα Γεωλογίας‐Γεωπεριβάλλοντος και Ορυκτολογίας καθώς και η εμπέδωση της μεθοδολογίας και των βασικών τεχνικών που εφαρμόζονται για την έρευνα κρυστάλλων των ορυκτών.
Περιεχόμενο: Εισαγωγή στην Ορυκτολογία. Ιστορική αναδρομή. Αρχές Κρυσταλλογραφίας και Κρυσταλλοχημείας. Κρυσταλλικά και άμορφα στερεά υλικά. Μοναδιαία κυψελίδα και κρυσταλλικό πλέγμα. Γεωμετρική Κρυσταλλογραφία (συμμετρία, συστήματα, δείκτες, κρυσταλλογραφικά σύμβολα, εναντιομορφισμός, στερεογραφική προβολή). Ημικρύσταλλοι και σχετικά ορυκτά. Συμφύσεις και διδυμίες‐πολυδυμίες. Ανάπτυξη κρυστάλλων και ορυκτών (κρυστάλλωση). Επίταξη, τοπόταξη, απόμειξη, διαγράμματα φάσεων. Εισαγωγή στις μικροσκοπικές τεχνικές (οπτική μικροσκοπία, SEM, TEM, AFM). Οπτική Κρυσταλλογραφία ‐ Ορυκτολογία, πολωτικό μικροσκόπιο, οπτικές ιδιότητες ορυκτών (οπτικοί άξονες, ισοτροπία/ανισοτροπία, μονάξονες/διάξονες κρύσταλλοι, ελλειψοειδή, πλεοχρωϊσμός, κωνοσκοπική εξέταση). Εισαγωγή στη δομική Κρυσταλλογραφία‐ Ορυκτολογία (κρυσταλλική δομή, ατέλειες, στερεά διαλύματα, ισομορφισμός, πολυμορφισμός, αλλοτροπία, πολυτυπισμός). Ακτίνες‐Χ και μελέτη υλικών και ορυκτών με περίθλαση ακτίνων‐Χ (XRD) σκόνης (νόμος Bragg, διαγράμματα ακτίνων‐Χ, σταθερές μοναδιαίας κυψελίδας). XRD με ακτινοβολία Σύγχροτρον και φορητά όργανα. Θερμική συμπεριφορά ορυκτών και θερμικές αναλύσεις (TGA, DTA, DSC). Εισαγωγή στο λογισμικό για γεωμετρική και δομική Κρυσταλλογραφία‐ Ορυκτολογία (WinXMorph, Crystal Maker, Match!, Unit Cell).
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL230
Αρχή σελίδας

Υ2202 Συστηματική Ορυκτολογία – Ορυκτοδιαγνωστική
Διδάσκοντες
Μάθημα: Αθ. Κατερινόπουλος, Καθηγ. –Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: Αθ. Κατερινόπουλος, Καθηγ. ‐ Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. ‐ Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ. –Ι. Μεγρέμη, ΕΔΙΠ.
3 ώρες διδασκαλίας, 4 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα, 7 διδακτικές μονάδες.
Σκοπός: Η ταξινόμηση και η δυνατότητα αναγνώρισης μακροσκοπικά και στο μικροσκόπιο των σημαντικότερων ορυκτών. Η γνώση των κυριότερων φυσικοχημικών και δομικών χαρακτηριστικών τους.
Στόχος: Η εκμάθηση των σπουδαιότερων ορυκτών μέσα από τη συστηματική κατάταξή τους και τις κυριότερες φυσικές και χημικές ιδιότητές τους. Η μακροσκοπική και μικροσκοπική αναγνώριση των σημαντικότερων ορυκτών με βάση τις φυσικές ιδιότητες και την οπτική τους συμπεριφορά σε λεπτή τομή.
Περιεχόμενο: Μορφή και ανάπτυξη των κρυστάλλων. Φυσικές ιδιότητες ορυκτών: χρώμα, σκληρότητα, λάμψη, διαφάνεια, αντοχή, μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, φωταύγεια, ραδιενέργεια. Χημική σύσταση, δομή και χημικές ιδιότητες ορυκτών: χημικοί δεσμοί, σύνταξη ιόντων σε κρυσταλλικό πλέγμα, ισομορφία, πολυμορφία, απόμιξη, ψευδομόρφωση. Υπολογισμός χημικού τύπου ορυκτών από τη χημική ανάλυση με χρήση Η/Υ. Σχηματισμός και ανάπτυξη ορυκτών, δομικές ατέλειες. Ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών: αυτοφυή στοιχεία, σουλφίδια, οξείδια‐υδροξείδια, αλογονούχα, ανθρακικά και πυριτικά ορυκτά. Ορυκτοδιαγνωστική: αναγνώριση και προσδιορισμός ορυκτών μακροσκοπικά και στο πολωτικό μικροσκόπιο. Υπολογισμός χημικού τύπου και ονοματολογία ορυκτών από τη χημική τους ανάλυση. Αναγνώριση και συλλογή ορυκτών σε ασκήσεις υπαίθρου.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL215
Αρχή σελίδας

Υ3201Πυριγενή Πετρώματα ‐ Μαγματικές Διεργασίες
Διδάσκοντες:
Μάθημα : Α. Mαγκανάς, Καθηγ.
Εργαστήρια: Α. Mαγκανάς, Καθηγ. –Παν. Πομώνης, Λέκτ, – Χ. Βασιλάτος, ΕΔΙΠ.
3 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 5 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: Η εκμάθηση των σπουδαιότερων πυριγενών πετρωμάτων και των κυριότερων μαγματικών διεργασιών που τα δημιουργούν.
Στόχος: α) η συστηματική κατάταξη και γνώση των σπουδαιότερων πυριγενών πετρωμάτων, β) η περιγραφή των ορυκτολογικών, δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, γ) οι βασικές φυσικοχημικές αρχές που διέπουν τη δημιουργία και την εξέλιξη τους.
Περιεχόμενο: Βασικές πετρολογικές έννοιες – ορυκτολογικά συστατικά πυριγενών πετρωμάτων. Μέθοδοι πετρολογικής έρευνας. Ταξινόμηση και ονοματολογία πυριγενών πετρωμάτων. Χημική σύσταση πυριγενών πετρωμάτων. Δομές μαγματικών πετρωμάτων. Πλουτώνια πετρώματα (π.χ. γρανίτης, γάββρος, συηνίτης, διορίτης). Μανδυακά πετρώματα (π.χ. περιδοτίτης). Φλεβικά πετρώματα (π.χ. πηγματίτης, λαμπροφύρης). Ηφαιστειακά πετρώματα (π.χ. ρυόλιθος, ανδεσίτης, βασάλτης). Πυροκλαστικά πετρώματα (π.χ.τόφφος, σποδίτης, κίσσηρις). Μάγμα και μαγματικές διεργασίες: σύσταση και φυσικές ιδιότητες μάγματος (π.χ. ιξώδες), θεωρητική και πειραματική προσέγγιση τήξης και κρυστάλλωσης, τρόποι σχηματισμού, εξέλιξης – διαφοροποίησης, ανόδου και απόψυξης του. Βασαλτικό και Γρανιτικό μάγμα. Μορφές διεισδυτικών και έκχυτων μαγματικών σωμάτων. Ηφαίστεια. Κατηγορίες και προϊόντα ηφαιστείων. Πετροτεκτονικά αθροίσματα, οφιολιθικά συμπλέγματα.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL164
Αρχή σελίδας

Υ3202 Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
Διδάσκουσες
Μάθημα: M. Τσίπουρα-Bλάχου, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: Η κατανόηση των ιδιαίτερων πετρολογικών χαρακτήρων, των δεργασιών σχηματισμού και των περιβαλλόντων απόθεσης των ιζηματογενών πετρωμάτων.
Στόχος: Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σύσταση, τους ιστούς, τις δομές, τη γένεση και τη διαγένεση των ιζηματογενών πετρωμάτων. Πρακτικές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου για την αναγνώριση και μελέτη των ιζηματογενών λιθολογιών και την κατασκευή γραφικών αρχείων ιζηματογενών ακολουθιών.
Περιεχόμενο: Προέλευση, εμφάνιση και σπουδαιότητα των ιζηματογενών πετρωμάτων. Βασικές έννοιες στην πετρολογία των ιζηματογενών πετρωμάτων. Ιζηματογενείς λιθολογίες. Τεκτονική θέση των ιζηματογενών λεκανών. Υπαίθριες και αναλυτικές μέθοδοι μελέτης. Ορυκτολογία και χημισμός των ιζηματογενών πετρωμάτων. Είδη συστατικών και η προέλευσή τους. Ιζηματογενείς ιστοί (κλαστικός και κρυσταλλικός). Ιζηματογενείς δομές και θέσεις εντοπισμού τους. Μορφές ανάπτυξης των ιζηματογενών αποθέσεων. Συστηματικές ταξινομήσεις και κύριοι λιθότυποι. Διεργασίες, προϊόντα και περιβάλλοντα διαγένεσης. Πετροφυσικά χαρακτηριστικά (πορώδες και διαπερατότητα). Μηχανισμοί και περιβάλλοντα απόθεσης. Κλαστικά πετρώματα (κροκαλοπαγή και λατυποπαγή, ψαμμίτες, πηλόλιθοι). Πηγές προέλευσης των κλαστικών πετρωμάτων. Αποσάθρωση, έδαφος και υπολειμματικοί σχηματισμοί (λατερίτες, βωξίτες). Ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, δολομίτες). Εβαπορίτες. Πυριτόλιθοι. Ιζηματογενείς σιδηρούχες αποθέσεις. Φωσφορίτες. Ηφαιστειοκλαστικές αποθέσεις. Οργανικές αποθέσεις (γαιάνθρακες, πετρελαιούχοι σχιστοπηλοί, πετρέλαιο).
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL228
Αρχή σελίδας

Υ4201 Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
Διδάσκοντες:
Μάθημα:
Α. Μαγγανάς, Καθηγ. – Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ
Εργαστήρια: Π. Πομώνης, Επίκ. Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 6 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: Η κατανόηση της εξέλιξης της λιθόσφαιρας στο χρόνο από τη μικροκλίμακα (π.χ. διάχυση ιόντων, χρονολόγηση γεγονότων) ως τη μεγακλίμακα (εξέλιξη ορογενετικών ζωνών).
Στόχος: Να αντιληφθούν οι φοιτητές τις μεταβολές πυριγενών και ιζηματογενών πετρωμάτων με αλλαγές των συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας και η εξάσκησή τους στον υπολογισμό των νέων συνθηκών και ορυκτολογικών μετασχηματισμών.
Περιεχόμενο: Ορισμός μεταμόρφωσης, κατηγορίες μεταμόρφωσης ανάλογα με την εμφάνιση των πετρωμάτων στην ύπαιθρο. Παράγοντες που ελέγχουν τη μεταμόρφωση. Ονοματολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Ζώνες μεταμόρφωσης και ισόβαθμοι. Φάσεις μεταμόρφωσης και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά αυτών. Διαγραμματική απεικόνιση των ορυκτολογικών παραγενέσεων στα μεταμορφωμένα πετρώματα. Πετρώματα μεταμόρφωσης επαφής, δυναμικής μεταμόρφωσης, καθολικής μεταμόρφωσης, μεταμόρφωσης υπερύψηλων πιέσεων. Σχηματισμός διαμαντιών σε πετρώματα του φλοιού. Μεταμορφωμένα πετρώματα ωκεάνιου πυθμένα, ανώτερου μανδύα. Μιγματίτες. Γεώθερμες καμπύλες και σύγκρουση ηπείρων. Προσδιορισμός συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας της μεταμόρφωσης. Γεωθερμοβαρομετρία. P-T-t πορείες μεταμορφωμένων πετρωμάτων καθολικής μεταμόρφωσης. Θερμοδυναμικά σύμβολα, έννοιες και μονάδες. Ταξινόμηση μεταμορφικών αντιδράσεων. Μεταμόρφωση και τεκτονική των λιθοσφαιρικών πλακών. Στοιχεία για τη μεταμόρφωση στον Ελληνικό χώρο.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL217
Αρχή σελίδας