Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό > Αντικείμενο Σπουδών > Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Ο τομέας συμμετέχει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Description of Picture.

Μαθήματα > Υποχρεωτικά Μαθήματα > Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Ε3201   Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης  Εξ.Γ
Ε5203   Ηφαιστειολογία  Εξ.Ε
Ε5204     Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία Εξ.Ε
Ε5206    Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων Εξ.Ε
Ε6209    Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων Εξ.ΣΤ
Ε7209    Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και Στοιχεία Θερμοδυναμικής   Εξ.Ζ

Ε3201 Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης
Διδάσκοντες
Μάθημα : Α. Mαγκανάς, Καθηγ. – Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. ‐ Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ. ‐ M. Τσίπουρα‐Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: Α. Κατερινόπουλος, Καθηγ. ‐ Α. Mαγκανάς, Καθηγ. – Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. ‐ Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ. ‐ M. Τσίπουρα‐ Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός:Η εκμάθηση της ανάπτυξης, της δομής και του χημισμού των κυριότερων ομάδων ορυκτών που αποτελούν συστατικά πετρωμάτων
Στόχος: α) Υποκαταστάσεις χημικών δομικών μονάδων στα ορυ‐ κτά και δημιουργία στερεών διαλυμάτων β) μελέτη πολύμορ‐ φίας, απόμιξης, μεταμικτοποίησης με περιθλασιμετρία και φασματοσκοπία γ) γένεση, δομή, χημισμός κυριότερων ομάδων πετρογενετικών ορυκτών.
Περιεχόμενο: Κρυσταλλικές δομές. Κανόνες Pauling και εφαρ‐ μογές τους. Στερεά διαλύματα, είδη στερεών διαλυμάτων, διαγράμματα φάσεων. Πυρήνωση και ανάπτυξη κρυστάλλων ορυκτών. Συμφύσεις, διδυμία‐πολυδυμία, απόμειξη, μεταμει‐ κτοποίηση, ψευδομόρφωση και μελέτη μετακρυσταλλικών διεργασιών με εργαστηρικές τεχνικές. Δομή και χημική σύσταση των κυριότερων ομάδων πετρογενετικών ορυκτών (π.χ. ολιβίνη, γρανατών, ομάδας επιδότου, αργιλοπυριτικών ορυκτών, αμφι‐ βόλων, πυροξένων, μαρμαρυγιών, σερπεντίνη, αργιλικών ορυ‐ κτών, Κ‐ούχων αστρίων, πλαγιοκλάστων, ζεολίθων, ανθρακικών ορυκτών, οξειδίων). Προσδιορισμός δομής και σύστασης στερεών διαλυμάτων και απομεικτικών φάσεων με οπτικές, ακτινοσκοπικές και φασματοσκοπικές τεχνικές (μικροσκόπια, SEM‐EDS, XRD και επεξεργασία αποτελεσμάτων με Η/Υ).
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL231
Αρχή σελίδας

Ε5203 Ηφαιστειολογία
Διδάσκων
Μάθημα: Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ.
Εργαστήρια: Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της ηφαιστειολογίας και η κατανόηση των πολυσύνθετων μηχανισμών δράσης των ηφαιστείων.
Στόχος: Απόκτηση γνώσεων και εξοικείωση με την ερμηνεία και επίλυση ηφαιστειολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τη δυναμική των ηφαιστειακών εκρήξεων και τη σχέση τους με το γεωπεριβάλλον.. Περιεχόμενο: Βασικές αρχές. Γεωγραφική κατανομή και διαχρονική εξέλιξη ηφαιστείων. Ταξινόμηση Ηφαιστείων. Ηφαιστειακές σειρές. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά λαβών (σχέση θερμοκρασίας‐πίεσης‐ιξώδους‐ταχύτητας ροής και μορφής της λάβας). Ηφαιστειότητα και τεκτονική των πλακών. Μηχανισμός ηφαιστειακών εκρήξεων. Κυριότεροι τύποι ηφαιστειακών εκρήξεων. Ηφαιστειακά αέρια. Μεταηφαιστειακά φαινόμενα. Μορφολογικά χαρακτηριστικά λαβών. Πυροκλαστικά προϊόντα (ταξινόμηση, μεταφορά και απόθεση). Ηφαιστειότητα σε άλλους πλανήτες. Ηφαιστειότητα στον Ελλαδικό χώρο. Ηφαιστειότητα και Οικολογία (σχέση με τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον). Επικινδυνότητα σε ηφαιστειογενείς περιοχές. Ηφαίστεια ως πηγή ενέργειας.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL223
Αρχή σελίδας

Ε5204 Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία
Διδάσκοντες
Μάθημα : Α. Mαγκανάς, Καθηγ. ‐ Α. Κατερινόπουλος, Καθηγ. ‐ Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ. ‐ M. Τσίπουρα‐Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: Α. Mαγκανάς, Καθηγ. ‐ Α. Κατερινόπουλος, Καθηγ. ‐ Α. Γκοντελίτσας, Επίκ. Καθηγ. ‐ M. Τσίπουρα‐Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ. ‐ Ζ. Ουρανός, ΕΔΙΠ – Χ. Αγγελόπουλος, ΕΔΙΠ
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός:Εφαρμογές και χρήσεις ορυκτών και πετρωμάτων. Βασικές ενόργανες και κλασικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης γεωϋλικών. Αλληλεπίδραση ορυκτών, φυσικού περιβάλλοντος και έμβιων οργανισμών.
Στόχος: α) δειγματοληψία και προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση, β) βασικές αρχές μεθόδων και λειτουργίας οργάνων φασματοσκοπικής, θερμικής, ακτινοσκοπικής, ηλεκτρονιακής και γεωχρονολογικής ανάλυσης ορυκτών και πετρωμάτων, γ) σχέση ορυκτών με το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τα μικρόβια και τον ανθρώπινο οργανισμό.
Περιεχόμενο: Δομικοί και διακοσμητικοί λίθοι. Μάρμαρα, κεραμικά και πυρίμαχα υλικά. Λιπάσματα. Μονοκρύσταλλοι. Μονωτικά υλικά. Προσθετικά υλικά. Συνδετικά υλικά‐κονίες. Ει‐ σαγωγή στη Γεμολογία. Πολύτιμοι λίθοι. Υαλουργία. Χρωστικές. Ιδιότητες των ορυκτών και πετρωμάτων, σε σχέση με τις εφαρμογές τους: αδάμας, αλουνίτης, αμίαντος, ασβεστόλιθοι, άστριοι, βωξίτης, γραφίτης, εβαπορίτες, ζεόλιθοι, κυανίτης, μα‐ γνησίτης, μαρμαρυγίες, ολιβίνης, περλίτης, σμύριδα, τάλκης, φθορίτης, χαλαζίας. Μεταλλικά ορυκτά. Δειγματοληψία, γεω‐ τρήσεις, μεταλλουργική επεξεργασία. Κονιοποίηση, διαχωρι‐ σμός ορυκτών και διαλυτοποίηση. Μέθοδοι χημικής, ακτινοσκο‐ πικής, φασματοσκοπικής, θερμικής και ισοτοπικής ανάλυσης ορυκτών. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική και Ιατρική Ορυκτολο‐ γία. Ορυκτά και φυσικά οικοσυστήματα. Βιο‐ορυκτολογία. Ορυκτολογία ανθρωπογενώς τροποποιημένου περιβάλλοντος.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL232
Αρχή σελίδας

Ε5206 Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
Διδάσκοντες
Μάθημα : M. Τσίπουρα‐Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ.
Εργαστήρια: M. Τσίπουρα‐Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. ‐ Μ. Κατή, Επίκ. Καθηγ. – Χ. Αγγελόπουλος, ΕΔΙΠ
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός:Η κατανόηση των μηχανισμών γένεσης και εξέλιξης των ιζηματογενών πετρωμάτων μέσα στο χώρο και το χρόνο.
Στόχος: Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μικροσκοπική μελέτη των ιζηματογενών ορυκτών και πετρωμάτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις φυσικοχημικές πετρογενετικές διεργασίες των κυριοτέρων ιζηματογενών λιθολογιών. Εφαρμογή της πετρογραφικής ανάλυσης στην ερμηνεία των περιβαλλόντων απόθεσης και διαγένεσης.
Περιεχόμενο: Ιζηματογενή πετρογενετικά ορυκτά. Πετρογραφία των ιζηματογενών συστατικών (κόκκοι/κρύσταλλοι, κύρια μάζα, συγκολλητικά υλικά και αυθιγενή ορυκτά). Δομή, σύσταση, σχηματισμός και διαγένεση των αργιλικών ορυκτών. Πετρογραφικές ταξινομήσεις και μηχανισμοί γένεσης των κλαστικών και ανθρακικών πετρωμάτων. Μικροφάσεις (πετροφάσεις) και ιζηματογενή περιβάλλοντα απόθεσης. Διεργασίες και προϊόντα των διαγενετικών περιβαλλόντων (θαλάσσιου, μετεωρικού, μεικτής‐ζώνης και ενταφιασμού). Διαγενετικές παραγενέσεις. Δολομιτίωση και πυριτίωση. Τύποι, προέλευση και εξέλιξη του πορώδους των κλαστικών και ανθρακικών πετρωμάτων. Πετρογένεση εβαποριτών, πυριτολίθων, φωσφοριτών, σιδηρούχων αποθέσεων και ηφαιστειοκλαστικών σχηματισμών. Εμφάνιση, χαρακτήρες γένεσης και τεκτονική θέση των πιο διαδεδομένων ιζηματογενών λιθολογιών και αποθέσεων του ελληνικού χώρου.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL229
Αρχή σελίδας

Ε6209 Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιο‐ λιθικών Συμπλεγμάτων
Διδάσκοντες
Μάθημα : Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ. ‐ Π. Πομώνης, Επίκ. Καθηγ. – Α. Μαγκανάς, Καθηγ
Εργαστήρια: Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ. ‐ Π. Πομώνης, Επίκ. Καθηγ. – Α. Μαγκανάς, Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός:Εισαγωγή στις βασικές έννοιες γένεσης και διαφοροποίησης των πυριγενών πετρωμάτων και εμπέδωση των διεργασιών σχηματισμού και εξέλιξης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων.
Στόχος: Εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με τις φυσικοχημικές πετρογενετικές διεργασίες, την ερμηνεία των διαγραμμάτων φάσεων και την μικροσκοπική περιγραφή των κυριότερων πυριγενών πετρωμάτων και οφιολιθικών σχηματισμών.
Περιεχόμενο: Διαγράμματα φάσεων στη γεωλογία (μελέτη της ισορροπίας των φάσεων σε διαγράμματα ενός, δύο, τριών, τεσσάρων συστατικών συναρτήσει των παραγόντων της πιέσεως και της θερμοκρασίας. Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών). Μερική τήξη στο φλοιό και στο μανδύα, ετερογένεια μανδύα, ξενόλιθοι. Διαφοροποίηση μαγμάτων, κλασματική κρυστάλλωση, μόλυνση, ανάμιξη μαγμάτων. Εισαγωγή στη σχέση μαγματισμού και παγκόσμιας τεκτονικής (πυριγενή πετρώματα μεσοωκεάνιων ράχεων, νησιώτικων και ηπειρωτικών τόξων, λεκανών οπισθοτόξου, ζωνών διάρρηξης κτλ.). Τύποι και μέλη οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών και οφιόλιθοι. Περιγραφή των κυριότερων πετρογενετικών διεργασιών για το σχηματισμό οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Μεταλλοφορία στα οφιολιθικά πετρώματα. Επεξεργασία γεωχημικών μοντέλων για τον προσδιορισμό του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος σχηματισμού των οφιολίθων. Περιγραφή των κυριοτέρων ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων. Αναφορά σε τυπικές εμφανίσεις οφιολιθικών συμπλεγμάτων στον παγκόσμιο χώρο.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL222
Αρχή σελίδας

Ε7209 Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και Στοιχεία Θερμοδυναμικής
Διδάσκοντες
Μάθημα : Α. Μαγκανάς, Καθηγ. – Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ.
Εργαστήρια: Π. Πομώνης, Επίκ. Καθηγ.
2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα, 4 διδακτικές μονάδες, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός:Η κατανόηση των διαρκών πετρολογικών μεταβολών που συμβαίνουν στη λιθόσφαιρα με το χρόνο και του τρόπου ανακύκλωσης του γήινου φλοιού.
Στόχος: Η κατανόηση των μηχανισμών ορυκτολογικών και πετρολογικών μεταβολών και η θερμοδυναμική εκτίμηση των συνθηκών των ανωτέρω μεταβολών.
Περιεχόμενο: Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, τύποι μεταμόρφωσης και P‐T συνθήκες. Γεώθερμες και τυπικές μεταμορφικές ακολουθίες. Ρ‐Τ διαγράμματα φάσεων πηλιτικών, βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων. Ρ‐Τ πορείες ψυχρής και θερμής υπαγόμενης λιθόσφαιρας. Πυκνότητες μεταμορφωμένων πετρωμάτων και ταχύτητες διάδοσης διαμηκών σεισμικών κυμάτων σε αυτά. Σεισμικότητα και μεταμόρφωση σε καταδυόμενη ωκεάνια λιθόσφαιρα. Μεταμόρφωση υπερύψηλων πιέσεων – δείκτες. Ρ‐Τ σταθερότητα πολύμορφων ορυκτών, μηχανισμοί ιοντικής υποκατάστασης σε ορυκτά, πλαστικότητα ορυκτών σε συνθήκες υπερύψηλης πίεσης. Μελέτη μεταμορφικών αλλαγών και ανάπτυξη ορυκτών κατά τη μεταμόρφωση. Ιστοί και υφές μεταμορφωμένων πετρωμάτων, τεκτονικά στοιχεία και δείκτες κινηματικής. Καθολική μεταμόρφωση πηλιτικών πετρωμάτων, μεταμορφικές αντιδράσεις και γραφική τους απεικόνιση. Θερμοδυναμική θεώρηση ισορροπίας μεταμορφικών αντιδράσεων. Πρότυπα μίξης ορυκτών φάσεων. Υπολογισμός της περίσσειας ελεύθερης ενέργειας μεταμορφικών αντιδράσεων. Δημιουργία γεωθερμομέτρων και γεωβαρομέτρων. Εκτίμηση ρυθμών ψύξης ορογενετικών ζωνών.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος:
Αρχή σελίδας