Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό > Αντικείμενο Σπουδών > Μαθήματα > Έρευνα - Δημοσιεύσεις > Εργαστήρια

Εργαστήρια

Description of Picture.

Είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το Εργαστήριο Ορυκτολογίας ‐ Πετρολογίας. Ιδρύθηκε το 1896 μαζί με το ομώνυμο Μουσείο. Το 1988 εντάχθηκε στον Τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.

A. Το Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αποστολή :

 1. Tην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και των διδακτικών αναγκών του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο οικείο τμήμα καθώς και στα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα.
 2. Tην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων.
 3. Tη μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη κοινωνία.
 4. Tη συνεργασία με συγγενείς οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 5. Tη δημιουργία και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη συντήρηση του υλικού τους σε ανάλογα εργαστήρια.
 6. Tη χρησιμοποίησή τους για μαθήματα.
 7. Tη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικών με το αντικείμενο των εργαστηρίων με στόχο:
 8. Tην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύνδεση των Τμημάτων με την ελληνική βιομηχανία.
 9. Tην επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας με μέλη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ως επίσης και λοιπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 10. Tη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και ξένα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 11. Tην παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α 53).
 12. Tην οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τοπικών ή περιφερειακών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων που κρίνεται ότι βοηθούν στη διάδοση της γνώσης που αντιπροσωπεύει το αντικείμενό τους, και στην ανάδειξη και προστασία των γεωλογικών σχηματισμών του Ελλαδικού χώρου. Καθώς και τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων που η ειδικότητά τους είναι παρόμοια με το γνωστικό αντικείμενο των εργαστηρίων.

B. Για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων σκοπών του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας μετά της Μονάδας του, αυτό:

 1. Πραγματοποιεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γεωλογικές έρευνες για την – μελέτη και αξιοποίηση των πετρολογικών σχηματισμών ιδιαίτερα σημαντικού ενδιαφέροντος, τα οποία ανήκουν σε διάφορες γεωλογικές εποχές.
 2. Δημιουργεί διδακτικές και ερευνητικές συλλογές σχετικών δειγμάτων πετρωμάτων, από τη χώρα και το εξωτερικό, πανομοιότυπων αντιγράφων ορυκτών, καθώς και σχετικού εποπτικού υλικού, που διατηρεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης.
 3. Δέχεται, με μόνιμο ή πρόσκαιρο δανεισμό, αντικείμενα άλλων εργαστηρίων τα οποία εκθέτει και μελετά στους χώρους του.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Κος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος.

Υλικοτεχνική υποδομή-τμήματα Τμήμα κονιοποίησης, διαχωρισμού κοπής και παρασκευής λεπτών τομών.

Παρασκευή λεπτών τομών
Παρασκευή λεπτών τομών

 

Πολωτικά μικροσκόπια.

#
Αίθουσα πολωτικών μικροσκοπίων

 

Ερευνητικά μικροσκόπια

#
Ερευνητικά μικροσκόπια

 

Χημείο για μετρήσεις υγρασίας, απώλειας πύρωσης, για σταθμικούς και ογκομετρικούς προσδιορισμούς κυρίων στοιχείων και ολιγοστοιχείων, καθώς και για μετρήσεις Fe2+

#
Χημείο

 

Φασματοφωτόμετρο απορρόφησης για προσδιορισμό Si, Ti, Mn, και P.
Φλογοφωτόμετρο για προσδιορισμό K, Na, Li.
Συσκευή φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης (AAS) για τον προσδιορισμό κυρίων στοιχείων, ολιγοστοιχείων και ιχνοστοιχείων.

#
Συσκευή φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης (AAS)

 

Συσκευή φασματοσκοπίας εκπομπής με διέγερση πλάσματος (ICP-AES) για τον προσδιορισμό ολιγοστοιχείων και ιχνοστοιχείων σε στερεά και υγρά διαλύματα.

#
Συσκευή ICP

 

Όργανο περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ (XRD) για ταυτοποίηση ορυκτών, πετρωμάτων και προσδιορισμό της εσωτερικής τουσ δομής.

#
XRD SIEMENS 5005

 

Όργανο φθορισιμετρίας Ακτίνων Χ (XRF), για τον προσδιορισμό κυρίων στοιχείων, ολιγοστοιχείων και ιχνοστοιχείων.

#
Όργανο φθορισιμετρίας Ακτίνων Χ (XRF)

 

Συσκευή θερμικής ανάλυσης (DTA-DTG) για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση δειγμάτων ορυκτών και πετρωμάτων.

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDS) για παρατηρήσεις εξωτερικής δομής ορυκτών και απολιθωμάτων σε πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις, καθώς και ποιοτική και ποσοτική χημική σύσταση δειγμάτων.

#
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDS)

 

Διάφορες εργαστηριακές συσκευές απαραίτητες για την υποστήριξη αναλυτικών μεθόδων, όπως: φούρνο υψηλών θερμοκρασιών αναλυτικούς ζυγούς ατμόλουτρα, υδατόλουτρα, θερμοτράπεζες, φυγόκεντροι, αμμόλουτρα συσκευές απόσταξης Το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με ξένα Πανεπιστήμια (π.χ. Μόσχας,Manchester,Leicester,Bristol,Saltzburg,Frankfurt,Rennes,Max‐Planck Mainz, Amsterdam και Oslo, Ρώμης,), καθώς με διεθνή Ερευνητικά Ινστιτούτα (INGV Palermo,CNR Rome) ή Μουσεία.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του εργαστηρίου διατίθεται επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης, το προσωπικό αυτό επικουρείται από καθηγητές και λέκτορες του Τομέα που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Τέλος το εργαστήριο διαθέτει και εφαρμόζει κανονισμό λειτουργίας και είναι εξοπλισμένο με αρκετούς κύριους και βοηθητικούς σταθμούς εργασίας για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος. Όλες οι αίθουσες και οι χώροι των εργαστηρίων, διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την κατάλληλη δικτυακή υποδομή με ικανό αριθμό παροχών και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αρχή σελίδας