Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό > Αντικείμενο Σπουδών > Μαθήματα > Έρευνα - Δημοσιεύσεις

Έρευνα

#

Η επιστημονική δραστηριότητα του τομέα περιλαμβάνει και βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.
Τα ερευνητικά αντικείμενα του τομέα είναι:
Πετρολογία-Μελέτη Πετρωμάτων Ελλαδικού Χώρου (από Έβρο μέχρι Κρήτη και από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Λέσβο) – Γένεση, εξέλιξη, τοποθέτηση, χρονολόγηση, χρήσεις, περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Γρανίτες στη Θεσσαλία, Κυκλάδες, Μακεδονία και Θράκη, Οφιολιθικά πετρώματα στον Έβρο, τη Θεσσαλία, τη Κρήτη, Βασάλτες στη Θράκη, στις Κυκλάδες, Ασβεστόλιθοι στη Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Επτάνησα,
Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα στη Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Α. Αιγαίου.
Μεταμορφωμένα πετρώματα στις Θράκη, Μακεδονία, Κυκλάδες και Πελοπόννησο, Μάρμαρα Μακεδονίας, Κεντρικής Ελλάδας, Κρήτης.
Μελέτη Ηφαιστείων Ελλαδικού Χώρου (π.χ. λαβών, αερίων, εξαλλοιώσεων, επικινδυνότητα).
Πετρολογική εξέλιξη Μανδύα και Φλοιού της Γης στο χώρο της Αν. Μεσογείου τα τελευταία 600 εκ. χρόνια.

 • Συμμετοχές σε Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα:
 • SOILPRO - Monitoring for soil protection (Καθ. Κ. Κυριακόπουλος)

  [ Open All | Close All ]

  1. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές
  2011
  Godelitsas, A., Nastos, P., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Douvalis, A., Simon, R., 2011. Characterization of Saharan dust from red rain precipitated over Athens, Greece. Goldschmidt 2011, ttp://www.goldschmidt2011.org/abstracts/abstractView?abstractId=5818 Prague, Czech Republic August 14-19, 2011.
  Goettlicher, J., R. Steininger, P. Gamaletsos, A. Godelitsas, M. Kersten, J. Majzlan, F. Meirer, T.J. Mertzimekis, B. Pemmer, G. Pepponi, P. Roschger, G. Schmidt, C. Streli, P. Wobrauschek and N. Zoeger, 2011. Environmental Research at the SUL-X Beamline of the Synchrotron Radiation Source ANKA, Frontiers in Environmental Geoscience, Mineralogical Society (UK & Ireland) conference, Aberystwyth, http://www.minersoc.org/pages/meetings/frontiers-2011-archive/abstract-volume.pdf.
  Kati, M., V. Logotheti, A. Magganas & A. Zambetakis-Lekkas, 2011. A Late Triassic micrite-dominated setting in the Sub-Pelagonian Zone (Attica, Greece). Abstract, IAS meeting, 2011, p. 225.
  Katsikopoulos, D., A. Godelitsas and J.M. Astilleros, 2011. Assessment of the nanoscopic dissolution rate of basic lead carbonate (hydrocerussite), Mineral. Mag. 75, 1155: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/abstractView?abstractId=5730.
  Kilias, S., Nomikou, P., Godelitsas, A., Polymenakou, P., Stathopoulou, E. and Carey, S., 2011. Interdisciplinary mineralogic, microbiological and chemical studies of active Koloumbo shallow submarine arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea: preliminary results. William Smith Meeting: Remote Sensing of volcanoes & Volcanic processes: integrating observation & modeling, 4-5 October 2011, London, p.51.
  Koutsovitis, P., A. Magganas, K. Soukis and S. Lozios, 2011. Petrological and structural observations on mylonitized intermediate and felsic rocks within the ophiolitic formation of Vrinena - East Othris, Greece. Geophysical Research Abstracts, 13, EGU2011-12798.
  Meinhold, G., Frei, D., and Kostopoulos, D., 2011. Provenance studies in northern Greece. GSA – GV – DGG International Conference Fragile Earth, Geological Processes from Global to Local Scales, Associated Hazards & Resources, 4-7 September 2011, Munich, Germany.
  Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Turchkova, A.G., Yapaskurt, V.O., Rusakov, V.S., Belakovskiy, D.I., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., 2011. A kankite-like arsenate-sulfate mineral from the oxidized ores of Lavrion, Greece. Abstract // VI International symposium "Mineral Diversity: Research and Preservation". Sofia, 34.
  Puglisi, D., Kyriakopoulos, K., Karakitsios, V., Tsipoura-Vlachou, M., Barbera, G., Mazzolini, P., 2010. Early Cretaceous & Oligocene-Miocene Palaeogeographic events within the Maghrebian Tethys and Paratethys. Poster, 14th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki/Greece.

  2010
  Kati M., A. Magganas, V. Melfos and P. Voudouris (2010). Polygenetic history of the Chasanbali ophicalcite breccias in Thessaly, Greece. Geologica Balcanica, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki 2010, Greece, Abstracts volume, 39, 180-181.
  Kostopoulos, D., Moulas, E., & Burg, J. –P., 2010. First report of apatite with pyrrhotite exsolution lamellae in retrogressed Ky-eclogites from the Rhodope UHP metamorphic province (Greece). The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, 21-27 August 2010, Budapest, Hungary.
  Kyriakopoulos K., Karakitsios V., Tsipoura-Vlachou M., Barbera G., Mazzoleni P. and Puglisi D. (2010). Petrological characters of the Early Cretaceous Boeothian Flysch, (Central Greece). 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).
  Kyriakopoulos, K. (2010). Νatural degassing of Carbon dioxide and Hydrogen sulphide and its environmental impact at Milos island, Greece. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).
  Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2010. Biomineralization of halotrichite and sulphates on bauxite ores. Goldschmidt Conference Abstracts 2010, Knoxville, Tennessee, USA, A 564. (http://www.goldschmidt/Abstracts/R.pdf)
  Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Reischmann, T., & BouDagher-Fadel, M. K., 2010. Age and provenance of Palaeozoic and Mesozoic sediments from northern Greece: Constraints for palaeotectonic reconstructions. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece.
  Moulas, E., Connolly, J., Burg, J. –P., & Kostopoulos, D., 2010. Refining the granulite-facies metamorphism in the Rhodope Metamorphic Complex - Greece. 8th Swiss Geoscience Meeting, Fribourg, Switzerland, November 19-20, 2010.
  Moulas, E., Kostopoulos, D., Burg, J. –P., & Connolly, J. A. D., 2010. High-precision P-T estimates for retrogressed kyanite eclogites from Thermes, central Rhodope (Greece). XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 23-26 September 2010, Thessaloniki, Greece.
  Moulas, E., Kostopoulos, D., Connolly, J. A. D., & Burg, J. –P., 2010. Ultra Sodic gedrite and micro-scale metasomatic processes in granulitised kyanite eclogites from the Rhodope UHPM Province, Greece. Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010-13623-1.
  Puglisi, D., Kyriakopoulos, K., Karakitsios, V., Tsipoura-Vlachou, M., Barbera, G. and Mazzoleni, P., 2010. Petrographic features of the Early Cretaceous Boeothian Flysch (External Hellenides, Central Greece); provenance and palaeogeographic implications. XIX Congress of the Carpathian Balkan, Thessaloniki, Greece, September 2010, Geologica Balcanica, 208.
  Rassios, A., Kostopoulos, D., 2010. Exhumation of the West Pelagonian margin and Pindos basin emplacement. Fieldtrip Guide, 61 pp., XIX CBGA Congress, 23-26 September, Thessaloniki, Greece.
  Solomonidou Kyriakopoulos, (2010). Earth and Planetary Volcanism: Modelling of volcanic eruptions on the Saturnsian satellite, Titan. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαΐου 2010, Περίληψη, (υποβλήθηκε).
  Spry PG., Fornadel A., Melfos V., Vavelidis M., Voudouris P. (2010) The Palea Kavala Bi-Te-Sb±Au district, Greece: A reduced intrusion-related system. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 211-212.
  Voudouris P., Graham I., Melfos V., Zaw K., Sutherland L., Giuliani G., Fallick A., Ionescu M. (2010) Gem corundum deposits of Greece: Diversity, chemistry and origins. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 429-430.
  Voudouris P., Kartal T., Spry PG., Melfos V. Schleicher H. (2010) Late-stage evolution of a porphyry Mo-Re system: Tellurides and sulfosalts in the Pagoni Rachi prospect, Northern Greece. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 214-215.
  Voudouris P., Spry PG., Mavrogonatos C., Sakellaris G-A. (2010) Gold-Bismuth-telluride-sulfide assemblages at the Stanos shear zone-related prospect, Chalkidiki/Northern Greece. In: Cook et al. (eds) Giant Ore deposits, down-under. 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia. 297-298.

  2009
  Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Douvalis, A., Kasama, T., Dunin-Borkowski, R.E., Gottlicher, J. Church, N., Economou, G. and Bakas, Th. 2009. Partitioning and speciation of Fe, Ti and Cr in high-quality diasporic bauxite from Greece. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos, 2009.
  Godelitsas, A., Filippidis A. and Misaelides, P., 2009. Transition metal complexes supported on natural zeolites: New composite materials for innovative applications. Abstracts of 14th International Clay Conference, Italy.
  Godelitsas, A., Gamaletsos, P.and Roussos-Kotsis, M., 2009. Geochemical characteristics and physicochemical properties of industrial minerals from Kimolos island, Greece. Abstracts of “14th International Clay Conference, Italy.
  Godelitsas, A., Gottlicher, J., Foustoukos, D., Sanakis, I., Chrissafis, K., Kehagias, Th., Zorba, T. and Paraskevopoulos, K.M., 2009. Arsenate-bearing natural schwertmannite-type phase in acid mine drainage (AMD) precipitates from N. Greece. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.
  Gottlicher, J., Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Kafandaris, F. and Steininger, R., 2009. Uranium distribution and speciation in Tethyan limestones from Greece using SR μ-XRF and μ-XANES spectroscopy. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.
  Kati M., Magganas A., Melfos V., Voudouris P. (2009) Sedimentology of the Larissa ophicalcite breccias: Mass flow deposits in a Tethyan ocean-continent transition. Geoph. Res. Abstr. 11, EGU2009-11002-1
  Kollias, A., Godelitsas, A., Astilleros, J.M., Ladas, S., Kennou, S., Potamitis, C., Zervou, M., Lagoyiannis, A., Harissopulos, S. and Mavromoustakos, Th., 2009. Nanoscale processes during the interaction of aluminosilicate and carbonate mineral surfaces with acid mine drainage. Abstracts of Goldschmidt 2009 Conference, Davos.
  Koronovsky N., Demina L., Kyriakopoulos K., Magganas A. Sideris K. and Dermitzakis M. (2009). Late Cenozoic Collision Volcanism of the Central Part of the Alpine Belt and its Geodynamic Position. Annal (υποβλήθηκε).
  Koutsovitis P., Magganas A., Pomonis P., Karipi S. and Tsikouras B. 2009. Petrogenetic and Geotectonic Study of Early Formed (Triassic?) Volcanics in Ophiolitic Complexes in Central Greece: Examples from Koziakas, Othris, Iti and Kallidromo Regions. Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009-0.
  Kyriakopoulos K., Laupi A. and Papamarinopoulos S. 2009. The volcanic landscapes in the disaster mythology of the ancient Mediterranean world. “Volcanoes Landscapes and Cultures” First world conference, Catania 11-14 November 2009, p.37.
  Melfos V., Magganas A., Voudouris P., Kati M. (2009) The Mesozoic Larissa ophicalcite-serpentinite association in eastern Thessly, Greece: Mineralogical, geochemical and isotopic constraints for rocks formed in an ocean-continent transition seeting. Geoph. Res. Abstr. 11, EGU2009-10797-2
  Mitsis, I., Godelitsas, A., Gottlicher, J., Steininger, R., Gamaletsos, P., Perraki, M. and Stamatakis, M., 2009. Chromium-bearing Clays from Crommyonia Volcanic Area, Greece. ICC 2009- VIV International Clay Conference, June 14-20 2009, Castellaneta Marina, Italy.
  Moulas, E., & Kostopoulos, D., 2009. Metamorphic evolution of a kyanite-eclogite from Thermes, Rhodope Massif, Greece. 7th Swiss Geoscience Meeting, Neuchatel, Switzerland, November 20-21, 2009.
  Pomonis P. and A. Magganas (2009). Petrogenetic considerations of spinels fromultramafic bodies from Lokris and Boeotia ophiolitic occurrences (Central Greece). In the meeting on “Alpine Ophiolites and Modern Analogues”, Parma, Italy, Abstract, 57-59.
  Solomonidou A., Kyriakopoulos K., Coustenis A., Moussas X. and Bampasidis G. (2009). An overview of active zones in Saturnian Moons. EUROPLANET, European Planetary Science Congress, EPSC, 13-18 September 2009, Potsdam, Germany. Abstracts, GP3, vol. 4, EPSC2009-710.
  Solomonidou Α., Kyriakopoulos Κ., Coustenis Α., Bampasidis G. and Moussas X. (2009). Cryovolcanic activity in the Saturnian satellites – Connection to Earthly volcanism. Scuola di Vulcanologia Nisyros, roceedings, Extended abstract, p. 126.

  2008
  Godelitsas, A., Kafandaris, F.-C., Xanthos, S. and Baltatzis, E., 2008. Natural radioactivity of rock samples from the greater Attica region, Greece. Abstracts of “SEGH 2008”, Athens, 2008, 70.
  Koutsovitis, P., Magganas, A. and Ntaflos, Th., 2008. Subduction related Triassic ultramafic lavas and wehrlites, associated with mafic to felsic volcanic and pyroclastic rocks of central and eastern Othris area, Greece. Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-02852.
  Nastos, P., Godelitsas, A., Zarkadas, Ch., Potiriadis, K., Chatzitheodoridis, E., Karydas, A. and Zerefos Ch., 2008. Saharan dust in red rain precipitated over Athens, Greece, on February 24th 2006. Abstracts of “SEGH 2008”, Athens, 2008, 50.
  Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2008. Hexavalent chromium and other toxic metals in groundwaters of the Asopos Valley (Attica), Greece. SEGH 2008, 26th Europ. Conf. “Health Implications of Environmental Contamination”. Athens, Hellas, 31 March-2 April 2008, p. 63.
  Voudouris, P. and Spry, P.G., 2008. A new occurrence of cervelleite-like phases and Te-polybasite from gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Greece. 33rd International Geological Congress, MRD-09 Au-Ag telluride-selenide deposits, CD-Rom, Abstract.

  2007
  Astilleros, J.M., Rodriguez-Blanco, J.D., Godelitsas, A., Fernandez-Diaz, L. and Prieto, M., 2007. Interaccion del yeso con soluciones acuosas ricas en plomo. MACLA 7, 2007, 71.
  Astilleros, J.M., Rodriguez-Blanco, J.D, Godelitsas, A., Fernandez-Diaz, L. and Prieto, M., 2007. Interaction of gypsum with Pb-bearing aqueous solutions, Geochim. Cosmochim. Acta 71, 2007, A42.
  Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S. and Melfos, V., 2007. Geology, mineralogy and geochemistry of carbonate-hosted bedded replacement lead-zinc-silver deposits in the Lavrion district, Greece. GSA Denver Annual meeting, 28-31 October 2007, 234-2, Abstract.
  Detsi, K., Kilias, S.P., Naden, J., Marantos, I., Godelitsas, A. and Typas, M., 2007. Mn biomineralization in a seafloor paleo-hydrothermal vent system, Vani, Milos, Greece. Proceedings “Rocks and Beasts: Interdisciplinary Conference on Vent Systems”, Leeds, UK, 17-19 June.
  Godelitsas, A., Astilleros, J.M., Hallam, K., Wright, K., Tomaschek, F. and Putnis, A., 2007. Interaction of calcite with Cr(III) and evidence for direct inorganic formation of vaterite. Geochim. Cosmochim. Acta 71, A333.
  Godelitsas, A., Stamatelos-Samios, N., Kokkoris, M., Lagogiannis, A., Chatzitheodoridis, E., Harissopoulos, S. and Zerefos, Ch., 2007. Investigation of patination and mineral growth on the surface of metallic lead exposed to the atmosphere of Athens (Greece). Abstracts of the “9th ECAART”, Florence, 2007, 84.
  Kati, M. and Scholle, P., 2007. The porosity evolution of Eocene Limestones in the Preapulian zone, Zakynthos Island, western Greece. AAPG International Energy Conference & Exhibition, Athens 2007, Greece.
  Kati, M., 2007. Depositional facies of Eocene Limestones on Zakynthos Island, western Greece. 25th Meeting of Sedimentology, September 2007, Patras, Greece.
  Kyriakopoulos, K.G. and Tsipoura-Vlachou, M., 2007. On the occurrence of clay-rich dolomitic formations, in Lesvos island, Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Creece, Abstracts p 259.
  Tsipoura-Vlachou, M., 2007. Burial diagenesis of evaporitic deposits in Western Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Greece, Abstracts, p. 174.
  Tsipoura-Vlachou, M. and Stamatakis, M.G., 2007. Clay mineralogy of the upper Neogene Kozani-Eani-Servia lacustrine basin, Macedonia, Greece. 25th International Association of Sedimentologists (IAS) Meeting, Patras 2007, Greece, Abstracts, p. 173.
  Voudouris, P., Spry, P.G., 2007. The mineralogy and genesis of precious metal telluride deposits of Greece. GSA Denver Annual meeting, 28-31 October 2007, 234-14, Abstract, poster presentation.

  2006
  Godelitsas, A., Misaelides, P., Moroz, N.K., Gabuda, S.P., Kokkoris, M. and Kostopoulos, D., 2006. Investigation of hydrogen in prehnite crystals. Abstracts of “Mineralogical Society of America Short Course on Water in Nominally Anhydrous Minerals”, H. Keppler and J. Smyth (Eds.), 55.
  Kassaras I., Louis, F., Magganas, A., Makropoulos, K. and Kaviris, G., 2006. 3-D Shear velocity model of the upper mantle beneath the Aegean Sea (Greece). 1st ECEES, Geneva, Abstract, p. 111.
  Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos, K., Kaviris, G. and Magganas, A., 2006. Anelastic properties of the Aegean upper mantle inferred from Rayleigh wave attenuation. NECAM, 2006, Abstract, p. 50.
  Kostopoulos, D., Zachariadis, P., Godelitsas, A., Reischmann, T., Baltatzis, E. and Papanikolaou, D., 2006. First report on post-Miocene rhyolitic volcanism from Ikaria island, central Aegean, Greece. Abstracts of NECAM 2006.
  Kyriakopoulos, K., Gaki-Papanastassiou, K., Evelpidou, N., Papanastassiou, D., Vassilopoulos, A. and Komianou, A., 2006. Natural Hazards and anthropogenic parameters affecting Milos island landscape, Greece. HAZARDS 2006, 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, June 22-25 2006, Patras, Greece.
  Melfos, V. and Voudouris, P., 2006. Fluid inclusions and O-isotopes of an amethyst and smoky quartz occurrence in Kato Nevrokopi, Rhodope massif, Northern Greece. 11th Intern. Conference on Experimental Mineral. Petrol. Geochem. 11-13 September 2006 Bristol, UK, 50. Abstract, poster presentation.
  Papavassiliou, K., Makropoulos, K., Kassaras, I, Vougioukalakis, G., Fytikas, M. and Voudouris, P., 2006. Monitoring physico-chemical and seismicity parameters of the Santorini volcano as probable earthquake precursors. NECAM 2006, 11-13 September 2006, Milos, 2006, Book of Abstracts, p. 51 Περίληψη.
  Tombros, S., Voudouris, P., Seymour, St. K. and Zouzias, D., 2006. Te-rich magmatic systems in Northeastern Hellas (Greece) and Cyclades: A comparative study of ore mineralogy and physicochemical parameters. Geol. Assoc. Canada, Abstract, poster presentation.

  2005
  Katerinopoulos, Α., Solomos, Ch. and Voudouris, P., 2005. Lavrion smithsonites: A mineralogical and chemical study of their coloration. 8th Biennial SGA Meeting. 9/30, 983-986.
  Laskou, M., 2005. Common mineralogical and textural features in various bauxite horizons of Greece. Understanding the Genesis of Ore deposits to Meet the Demands of the Century. 12th Quadrennial IAGOD Symposium, Moscow, Sergei V. Cherkasov (Ed), No 81.
  Makropoulos, K., Papavassiliou, K., Vougioukalakis, G., Kassaras, I., Fytikas, M. and Voudouris, P., 2005. Some aspects on seismicity and volcanic phenomena from a multiparametric monitoring survey in Santorini volcano (Greece). IASPEI General Assembly, 2-8 October 2005, Santiago, Chile, Περίληψη.
  Voudouris, P., Velitzelos, D., Velitzelos, E. and Thewald, U., 2005. Petrified wood occurences in Evros-Rhodopi region and Limnos Island: Mineralogy, Geochemistry and depositional environment. “Γεωλογία Θράκης-Σεισμοτεκτονική του ΒΑ Αιγαίου”, Ημερίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 31-32, Abstract, poster presentation.
  Πουπάκη, Ε., Κατερινόπουλος, Α. & Χατζηκωσταντίνου, Α., 2005. Η αναζήτηση και χρήση των σκληρών πυριγενών πετρωμάτων της νήσου Κω στην λιθοξοϊκή και γλυπτική κατά την κλασική αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους. 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ανασκαφή και Έρευνα» Αθήνα, abstract, η πλήρης εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευση.

  2. Επιστημονικά περιοδικά με Κριτές
  2011
  Economou-Eliopoulos M., Antivachi D., Vasilatos C., and Megremi, I., 2011. Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece). GEOSCIENCE FRONTIERS, available on line: www.elsevier.com/locate/gsf
  Fornadel, A.P., Spry, P.G., Melfos, V., Vavelidis, M., Voudouris, P., 2011. The Palea Kavala Bi-Te-Sb±Au district: a reduced intrusion-related system, northeastern Greece. Ore Geology Reviews 39: 119-133.
  Gamaletsos, P., A. Godelitsas, T.J. Mertzimekis, J. Gottlicher, R. Steininger, S. Xanthos, J. Berndt, S. Klemme, A. Kuzmin and G. Bardossy, 2011. Thorium partitioning in Greek industrial bauxite investigated by Synchrotron-radiation and laser-ablation techniques, Nucl. Instr. Meth. B269 3067: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.061
  Godelitsas, A., Nastos, P.T., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Simon, R. and Gottlicher, J., 2011. A microscopic and Synchrotron-based characterization of urban particulate matter (PM10-PM2.5 and PM2.5) from Athens atmosphere, Greece. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 269, pp. 3077–3081, DOI: 10.1016/j.nimb.2011.04.063, (IF: 1.156).
  Godelitsas, A., N. Stamatelos-Samios, M. Kokkoris and E. Chatzitheodoridis, 2011. Lead patination in the atmosphere of Athens, Greece, Nucl. Instr. Meth. B269 3074: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.062.
  Himmerkus, F., Zachariadis, P. T., Reischmann, T. and Kostopoulos, D. K., 2011. The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: Insights from geochemistry and zircon ages. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), DOI 10.1007/s00531-011-0644-4.
  Kantiranis, N., K. Sikalidis, A. Godelitsas, C. Squires, G. Papastergios and A. Filippidis, 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+, J. Environ. Manag. 92, 1569-1576: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.013.
  Kougemitrou, I., A. Godelitsas, Ch. Tsabarisc, V. Stathopoulos, A. Papandreou, P. Gamaletsos, G. Economou and D. Papadopoulos 2011. Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece, J. Hazard. Mater. 187, 421-432: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.01.045.
  Melfos, V., Helly, B., Voudouris, P., 2011. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical- geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences 3: 165-172.
  Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., 2011. Agardite- (Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: Mineral description and chemical relations with other members of the agardite-zalesiite solid-solution system. Journal of GEOsciences 57: 249- 255.
  Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., 2011. Agardite-(Nd), IMA 2010-056. CNMNC Newsletter No. 7, February 2011. page 30; Mineralogical Magazine, 75, 27-31.
  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., 2011. Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117, pp. 104-113.
  Siidra, O.I., Krivovichev, S.V., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., 2011. The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 from ancient slags of Lavrion, Greece – a novel Pb(II) chloride arsenite. Mineralogical Magazine 75(2): 337-345.
  Solomonidou, A., Coustenis, A., Bampasidis, G., Kyriakopoulos, K., Moussas, X., Bratsolis, E., Hirtzig, M., 2011. Implications of possible internal liquid water oceans on Europa and other giant planets’ satellites. Journal of Cosmology, Vol. 13, 4191-4211.
  Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Moritz, R., Papavassiliou, C., Falalakis, G., 2011. Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology 103: 79-100.
  Voudouris, P., Spry, P.G., Sakellaris, G.A., Mavrogonatos, C., 2011. A cervelleite-like mineral and other Ag- Cu-Te-S minerals [Ag2CuTeS and (Ag,Cu)2TeS] in gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Kallianou, Evia Island, Greece. Mineralogy and Petrology 101: 169-183.
  Voudouris, P., 2011. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology 101: 97-113.

  2010
  Astilleros, J.M., Godelitsas, A., Rodriguez-Blanco, J.D., Fernandez-Diaz, L., Prieto, M., Lagoyannis, A., Harissopulos, S. 2010. Interaction of gypsum with lead in aqueous solutions Applied Geochemistry, 25 (7), pp. 1008-1016.
  Godelitsas, A., Astilleros, J.M. 2010. Dissolution, sorption/(re)precipitation, formation of solid solutions and crystal growth phenomena on mineral surfaces: implications for the removal of toxic metals from the environment . EMU Notes in Mineralogy: Ion partitioning in ambient temperature aqueous systems.
  Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Roussos-Kotsis, M. 2010. Mordenite-bearing tuffs from Prassa quarry, Kimolos island, Greece. European Journal of Mineralogy, 22 (6), pp. 797-811.
  Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Himmerkus, F., & Reischmann, T., 2010. U–Pb LA-SF-ICPMS zircon geochronology of the Serbo-Macedonian Massif, Greece: Palaeotectonic constraints for Gondwana-derived terranes in the Eastern Mediterranean. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 99, 813-832. DOI 10.1007/s00531-009-0425-5.
  Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., & Larionov, A., 2010. Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229, 207-223.
  Melfos V, Helly B, Voudouris P 2010. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical- geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences. DOI: 10.1007/s12520-010-0048-6
  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. 2010. The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47 (1), pp. 69-80
  Voudouris P. 2010. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology DOI 10.1007/s00710-010-0139-1

  2009
  Baltatzis, E., Kostopoulos, D., Godelitsas, A., Zachariadis, P. and Papanikolaou, D., 2009. Pliocene tourmaline rhyolite dykes from Ikaria Island in the Aegean back-arc region: geodynamic implications. Geodinamica Acta 22/4, 184-189.
  Himmerkus, F., Reischmann, T., & Kostopoulos, D., 2009. Serbo-Macedonian revisited: a Silurian basement terrane from northern Gondwana in the Internal Hellenides, Greece. Tectonophysics, 473, 20-35.
  Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., Bieniok, A. and Amthauer, G., 2009. A multi-analytical study of the crystal structure of unusual Ti-Zr-Cr andradite from the Maronia skarn, Rhodope Massiv, western Thrace, Greece. Mineralogy and Petrology, 95: 113-124
  Koglin, N., Kostopoulos, D., & Reischmann, T., 2009. Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the Samothraki ophiolite, NE Greece: Trace-element, isotopic and age constraints. Tectonophysics, 473, 53-68.
  Koglin, N., Kostopoulos, D., & Reischmann, T., 2009. The Lesvos mafic-ultramafic complex, Greece: ophiolite or incipient rift?. Lithos, 108, 243-261.
  Koutsovitis, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., 2009. Calc-alkaline volcanic rocks in melange formations from the South Othris region, Greece: Petrogenetic and geotectonic implications. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 47, 79-95.
  Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., 2009. Phase mineral transformation in heated (thermal treated) bauxite samples. 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Marseille, France (in press: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry).
  Meinhold, G., Kostopoulos, D., Reischmann, T., Frei, D., & BouDagher-Fadel, M., 2009. Geochemistry, provenance and stratigraphic age of metasedimentary rocks from the eastern Vardar suture zone, northern Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 277, 199-225.
  Rassios, A., Smith, A., & Kostopoulos, D., 2009. OPHIOLITES 2008 GUIDEBOOK: Link between the Mesohellenic Ophiolites and Pelagonian Margin. In: Skarpelis, N., (Ed.) The Geology of Greece. Journal of the Virtual Explorer, volume 34, paper 100, doi: 10.3809/jvirtex.2009.00213
  Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bindi, L., Kartal, T., Arikas, K., Moritz, R. and Ortelli, M., 2009. Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the Pagoni Rach-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit northern Greece: implications for the rhenium geochemistry of porphyry-style Cu-Mo and Mo mineralization. Canadian Mineralogist. 47: 1013-1036

  2008
  Godelitsas, A., Kokkoris, M., Chatzitheodoridis, E. and Misaelides, P., 2008. Spectroscopic characterization of Greek dolomitic marble surface interacted with uranium and thorium in aqueous solutions. Nucl. Instr. Meth., B266, 2363-2366.
  Katerinopoulos, A., 2008. Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt. N. Jb. Min. Abh. 184/3, 269-283.
  Katerinopoulos, A., 2008. Variscan basic dykes in the Pelagonian (Northern Greece and South FYROM): Geodynamic significance based on petrological, geochemical and geochronological studies. Chemie der Erde Geochemistry, 68, 93-103.
  Misaelides, P., Zamboulis, D., Sarridis, Pr., Warchol, J., and Godelitsas, A., 2008. Chromium (VI) uptake by polyhexamethyleneguanidine–modified natural zeolitic materials. Micropor. Mesopor. Materials, 108, 162-167.
  Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2008. Mineralogy and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology, 93, 79-110.
  Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T.A. and Solomos, Ch., 2008. Carbonate-replacement Pb-Zn- Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94, 85-106.
  Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Bonsall, T., Tarkian, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2008. Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece. Mineralogy and Petrology (Springer-Verlag), 93, 79–110

  2007
  Chatzithedoridis, E., Kostopoulos, D., Baltatzis, E., et al., 2007. Elemental distribution in zircons from diamondiferous UHPM rocks from the GreeK Rhodope: A TOM-SIMS study. Geochimica Acta 71 (15): A163 Suppl.S.
  Godelitsas, A., Kokkoris, M. and Misaelides, P., 2007. Investigation of the interaction of Greek dolomitic marble with metal aqueous solutions using Rutherford backscattering and X-ray photoelectron spectroscopy. J. Radioanal. Nucl. Chem., 272, 339-344
  Katerinopoulou, A., Katerinopoulos, A., Bieniok, A., Knop E., Magganas A. and Amthauer, G., 2007. Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Mineralogy and Petrology 91, p 117-128.

  2006
  Aldred, Ο., Fri?riksson, Α., Einarsson, Α., Gournelos, Th., Vassilopoulos, A., Evelpidou N., Kyriakopoulos, K. and Chartidou, K., 2006. Approaching diverse European dynamic preindustrial landscapes in the volcanically active regions of Greece and Iceland. Conference ‘Landmarks and socio-economic Systems: constructing of pre-industrial Landscapes and their Perception by contemporary Societies’, Le Mans, December 7-9, 2006, Presses Universitaires de Rennes, 199-208.
  Kati, M., 2006. Facies analysis and depositional mechanisms of the Eocene limestone breccias of the Preapulian zone, Zakynthos Island, western Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, vol. XXIX/II, 19-38.
  Laskou, M., Margomenou-Leonidopoulou, G. and Balek, V., 2006. Thermal characterization of bauxite samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer, Vol. 84, 1, 141-145.
  Voudouris, P., 2006. Comparative mineralogical study of Tertiary Te-rich epithermal and porphyry systems in northeastern Greece. Mineralogy and Petrology, Special Issue: Telluride and selenide minerals in gold deposits- how and why, 87, 241-275.
  Voudouris, P., Tarkian, M. and Arikas, K., 2006. Mineralogy of telluride-bearing epithermal ores in Kassiteres- Sappes area, western Thrace, Creece. Mineralogy and Petrology, 87, 31-52.

  2005
  Freij, S.J., Godelitsas, A. and Putnis, A., 2005. Crystal growth and dissolution processes at the calcite–water interface in the presence of zinc ions. J. Crystal Growth, 273, 535-545.
  Valsami-Jones, E., Baltatzis, E., Bailey, E.H., Boyce, A.J., Alexander, J.L, Magganas, A., Anderson, L., Waldron, S. and Ragnarsdottir, K.V., 2005. The geochemistry of fluids from an active shallow submarine hydrothermal system: Milos island, Hellenic Volcanic Arc. J. Volc. Geoth. Res., 148, 130-151.

  3. Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές
  2011
  Argyraki, A., Godelitsas, A., Petrakaki, N., Astilleros, J.M., Karageorgis, A., 2011. Mobilization of Pb from Weathered Shots at a Firing Range in Athens, Greece. Goldschmidt 2011 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 450.
  Kilias, S.P., Nomikou, A., Godelitsas, A., Polymenakou, P., Stathopoulou, E., Carey, S., 2011. Interdisciplinary mineralogical, microbiological and chemical studies of the active Kolumbo shallow arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea: preliminary results. Poster presentation, William Smith 2011 Meeting, The Geological Society of London, 4-5 October 2011.
  Punturo, R., Cirrincione, R., Fazio, E., Fiannacca, P., Kernt, H., Kyriakopoulos, K., Mengel, K., Ortolano, G., Pezzino, A., Ruta, E. and Pomonis, P., 2011. Relationship between structural, petrological and petrophysical features on strain evolution in the Kavala shear zone (Rhodope massif, N.E. Greece). VIII Forum Italiano di Scienze della Terra, Torino, 19-23 September 2011, Epitome 2011, p. 217.

  2010
  Bonev N., Magganas A. and Klain L. (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope Belt, Bulgaria-Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 100, 157-164.
  Chatzikirkou A., Melfos V., Michailidis K., Voudouris P. (2010) Ore-forming fluids involved in the origin of the Mesozoic sulphide mineralization at the Eptadendro-Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 157-164
  Karipi, S., Tsikouras, B., Rigopoulos, I., Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. (2010): Insights into hydrothermal activity in the Iti Ophiolite (Central Greece), Proceedings of the 12th Conference of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22 May 2010, XXLIII/5, 2617-2624.
  Koutsovitis P. and A. Magganas (2010). The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the northeast Othris region, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 99, 263-270.
  Maneta V, Voudouris P (2010) Quartz megacrysts in Greece: Mineralogy and environment of formation. Bull Geol Soc Greece XLIII, 685-696Melfos V., Voudouris P., Papadopoulou L., Sdrolia S., Helly B. (2010) Mineralogical, petrographic and stable isotopic study of ancient white marble quarries in Thessaly, Greece – II. Chasanbali, Tembi, Atrax, Tisaion Mountain. Bull Geol. Soc. Greece XLIII, 845-855.
  Moritz R., Marton I., Ortelli M., Marchev P., Voudouris P., Bonev N., Spikings R., Cosca M. (2010) A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary Eastern Rhodopes: coincidence with Late Eocene-Early Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 157-164
  Vasilatos, Ch., Megremi, I. and Economou-Eliopoulos, M., 2010. Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in Eastern Sterea Hellas, Greece. Proc. of XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, 99: 347-353.
  Vasilatos, Ch., Vlachou-Tsipoura, M. and Stamatakis, M.G., 2010. On the occurrence of a volcanic ash layer in the Xylokastro Area, North Peloponnesus, Greece: Mineralogy and geochemistry, Proceedings of the 12th International Congress, Bulletin of the Geological Society of Greece XLIII, 2773-2785.
  Voudouris P, Magganas A, Kati M, Gerogianni N, Kastanioti G, Sakellaris G (2010) Mineralogical constraints to the formation of vein-type zeolites from Kizari area, Thrace, northern Greece. Bull Geol Soc Greece XLIII, 2786-2797.
  Voudouris P., Melfos V., Moritz R., Spry P.G., Ortelli M., Kartal T. (2010) Molybdenite occurrences in Greece: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Proceed. 14th CBGA Congress, Thessaloniki/Greece, Special Volume 100: 369-378

  2009
  D’Alessandro W., Rotolo S., Kyriakopoulos K., Bellomo S., Brusca L., Calabrese S, Liotta M., Bruno C. and Plicanti F. (2009). Fumarolic alteration products at Sousaki (Greece): occurrence and environmental impact. International Conference on Environmental management , Engineering, planning and economics (SEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Mykonos island 21-26 June 2009, p.185-190.
  Koutsovitis, P., Magganas, A., Pomonis, P., Karipi, S. & Tsikouras, B. (2009): Petrogenetic and Geotectonic Study of Early Formed (Triassic?) Volcanics in Ophiolitic Complexes in Central Greece: Examples from Koziakas, Othris, Iti and Kallidromo Regions. European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-2819-9, EGU General Assembly 2009.
  Ortelli M., Moritz, R., Voudouris, P. and Spangenberg, J., (2009). Tertiary porphyry and epithermal association of the Sapes-Kassiteres district, Eastern Rhodopes, Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 536-538.
  Sakellaris G.A., Meyer .M.F., Kolb J., Voudouris P. (2009) Implications for exsolution of Bi-Au-Ag-Te minerals from sulf-arsenides during retrograde metamorphism. A case study: Guelb Moghrein, Mauritania. Proceedings RMS Annual Session 2009, Ontogeny of minerals applied to scientific and industrial uses, St Petersburg, 260-262.
  Voudouris P., Melfos V., Spry PG., Bindi L., Kartal T., Arikas K., Moritz R., Ortelli M. (2009) A new occurence of rheniite (ReS2) and telluride enrichment in the Pagoni Rachi-Kirki Porphyry-style Mo-Cu-Ag-Au Prospect, Northern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 542-544.
  Voudouris P., Spry PG., Melfos V., Moritz R., Papavassiliou C., Falalakis G. (2009). Mineralogical Constraints on the Formation of the Perama Hill High-Sulfidation Epithermal Au-Ag-Te Deposit, Northeastern Greece. In: Proceedings of the 10th biennial SGA meeting, Townsville, Australia, August 2009, Williams, P. et al (eds), 545-547.

  2008
  Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos K. and Magganas, A., 2008. Shear velocity and intrinsic attenuation variations within the Aegean lithosphere deduced from surface waves. Proceedings of the 31st General Assembly of the European Seismological Commission ESC 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008, p. 206-214.
  Koutsovitis, P., Magganas, A. and Pomonis, P., 2008. Rodingites within scattered ophiolitic occurrences from the northern and eastern Othris area, Greece. Proc. of the 13th International Conference on Thermobarogeochemistry and 4th APIFIS Symposium, Vol.1, 243-246.
  Melfos, V., Voudouris, P., Vavelidis, M. and Spry, P.G., 2008. Microthermometric results and formation conditions of a new intrusion-related Bi-Te-Pb-Sb±Au deposit in the Kavala pluton, Greece. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 2, 165-168
  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S. and Hatzipanagiotou, K., 2008. Quantification methods of asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health. Proceedings of the 26th European Conference – SEGH 2008, Athens, 48.
  Vasilatos, Ch., Megremi, I., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, M., 2008. Hexavalent chromium and other toxic metals in groundwaters of the Asopos valley (Attica). 26 European Conf. “Health Implications of Environmental Contamination”, 31 March – 2 April 2008 Athens, Hellas http://conferences.geol.uoa.gr/segh2008 .
  Voudouris, P. and Sakellaris, G., 2008. The Stanos shear zone-hosted Cu-Au-Bi deposit, Chalkidiki/N. Greece: New mineralogical and textural data. Proceedings of the XIII International conference on thermobarogeochemistry and IV APIFIS symposium, Moscow, 1, 247-250Καρανίκα,
  Μ., Μαγκανάς, Α. & Πομώνης, Π., 2008. Σχέση δομικών-ιστολογικών χαρακτηριστικών και μηχανικών ιδιοτήτων πυριγενών πετρωμάτων στη χρήση τους ως σκληρά αδρανή οδοποιίας : Παραδείγματα στον ελληνικό χώρο. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 1963-1976.

  2007
  Alfieris, D. and Voudouris, P., 2007. High- and intermediate sulfidation Au-Ag-Te mineralization in a shallow submarine setting, Milos island, Greece: Mineralogy and geological environment of formation. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper. Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp. 893-896.
  Aurisicchio, C., Bartolomei, A., Kyriakopoulos, K. and Magganas, A., 2007. An Unusual Tourmaline Composition from Sithonia Peninsula (Northern Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 641-651.
  Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S. and Melfos, V, 2007. Fluid inclusion and stable isotope characteristics of carbonate replacement Pb-Zn-Ag deposits in the Lavrion district, Greece. In: Andrew et al. (eds) Mineral Exploration and Research: Digging Deeper: Irish Association for Economic Geology, Proceeding of the 9th Biennial SGA meeting, Dublin 2007, pp. 283-286.
  Gamaletsos, P., Godelitsas, A., Chatzitheodoridis, E. and Kostopoulos, D., 2007. Laser μ-Raman investigation of Greek bauxites from the Parnassos-Ghiona active mining area. Bull. Geol. Soc. Greece XXXX, 736-746.
  Kassaras, I., Louis, F., Magganas, A., Makropoulos, K. and Kaviris G., 2007. Anelastic properties of the Aegean upper mantle inferred from Rayleigh wave attenuation, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, Part 3, p. 1103-1113.
  Kati, M., Zambetakis-Lekkas, A. and Skourtsos, E., 2007. Sedimentology and biostratigraphy of an upper Triassic carbonate succession of Tripolitza platform in Mari area, Parnon Mountain, SE Peloponnesus, Greece. Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007 Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXX, 101-112.
  Magganas, A., 2007. Plagiogranitic rocks of Evros ophiolite, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 884-898.
  Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B. and Hatzipanagiotou, K., 2007. Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic complex, NW Greece. Proceedings of the 11th Conference of the Geological Society of Greece, XXXVII, Athens, 947-958.
  Tsipoura-Vlachou, M., 2007. Diagenesis of the marly-gupsum formations, Igoumenitsa area, NW Greece. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, τ. 2, σελ 1009-1021.
  Voudouris, P., Papavassiliou, C., Alfieris, D. and Falalakis, G., 2007. Gold-silver tellurides and bismuth sulfosalts in the high-intermediate sulfidation Perama Hill deposit, western Thrace (NE Greece). Geol. Survey Finland Guide, 53, 77-84.
  Voudouris, P., Spry, P.G., Melfos, V. and Alfieris, D., 2007. Tellurides and bismuth sulfosalts in gold occurrences of Greece: mineralogy and genetic considerations. Geol. Survey Finland Guide, 53, 85-94.
  Voudouris, P., Velitzelos, D., Velitzelos, E. and Thewald, U., 2007. Petrified wood occurences in western Thrace and Limnos Island: mineralogy, geochemistry and depositional environment. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 238-250.
  Τσίπουρα-Βλάχου, Μ. & Μιχόπουλος, Κ., 2007. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δομικούς λίθους του Αμφιάρειου – Ωρωπού. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα.

  2006
  Alfieris, D. and Voudouris, P., 2006. First occurrence of tellurides in the epithermal Profitis Ilias deposit, Milos island, Greece. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century. 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 4pp, CD-ROM volume.
  Alfieris, D. and Voudouris, P., 2006. Tellurides and sulfosalts in the shallow submarine epithermal deposits of Milos island, Greece. In: N.G. Cook, I. Ozgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir 24-29 September 2006, Proceedings, pp6-14.
  Voudouris, P. and Melfos, V., 2006. Bismuth sulfosalts and silver tellurides in the Pagoni Rachi porphyry-Cu-Mo prospect, western Thrace (NE Greece). In: N.G. Cook, I. Ozgenc and T. Oyman (eds). IGCP 486 field workshop, Izmir 24-29 September 2006, Proceed. 159-166.
  Voudouris, P., Melfos, V. and Katerinopoulos, A., 2006. Precious stones in Greece: Mineralogy and geological environment of formation. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demand of the 21st century, 12th Quadrennial IAGOD symposium, Moscow, 6pp, CD-ROM volume.

  2005
  Alfieris, D. and Voudouris, P., 2005. Ore mineralogy of transitional submarine to subaerial magmatic-hydrothermal deposits in W. Milos, Greece. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te-Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp1-6.
  Katerinopoulos, A., Solomos, Ch. and Voudouris, P., 2005. Lavrion smithsonites: a mineralogical and mineral chemical study of their coloration. In: Chen et al. (Eds) Mineral deposit research: Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp983-986.
  Laskou, M. and Economou-Eliopoulos, M., 2005. Micro-organisms as fossils and present day development in Ni-laterites and bauxites of the Balkan Peninsula. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China, Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp. 1003-1006.
  Laskou, M., 2005. Chemical and Mineralogical Characteristics of Tourmaline in Pegmatites from Vavdos, Chalkidiki peninsula, N. Greece. Mineral Deposit Research, Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 1, pp. 769-772.
  Laskou, M., 2005. Pyrite-rich bauxites from Parnassos-Ghiona zone, Greece. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge, 8th Biennial SGA Meeting, Beijing, China. Jingewen Mao and Frank P. Bierlein (Eds), Springer, vol. 2, pp. 1007-1010.
  Tsipoura-Vlachou, M. and Stamatakis, M.G., 2005. Mineralogy and geochemistry of evaporitic-clay formations of the alkaline lake Pikrolimni, Macedonia, Greece. 7ο Hellenic Hydrogeological Conference, 2ND Mem Workshop on Fissured Rocks Hydrology, Αthens, Key Lectures, Workshop Proceedings, v. ΙΙ, p319-327.
  Voudouris, P., 2005. Gold and silver mineralogy of the Lavrion deposit Attika/Greece. Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp1089-1092.
  Voudouris, P., 2005. Mineralogy of the high-sulfidation Cu-Sb-Te Mavrokoryfi prospect (western Thrace/Greece). In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp1435-1438.
  Voudouris, P. and Alfieris, D., 2005. New porphyry-Cu±Mo occurrences in northeastern Aegean/Greece: Ore mineralogy and transition to epithermal environment. In: Chen et al. (eds) Mineral deposit research, Meeting the global challenge, Springer Verlag, pp 473-476.
  Voudouris, P., Papavassiliou, C. and Melfos, V., 2005. Silver mineralogy of St Philippos deposit (northeastern Greece) and its relationship to a Te-bearing porphyry-Cu-Mo mineralization. In: N. Cook and I. Bonev (eds), Au-Ag-Te-Se deposits, Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 43, Sofia, pp155-160.
  Βουδούρης, Π., 2005. Τα ορυκτά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Γεωλογικό πλαίσιο και προοπτικές γεωτουριστικής ανάδειξης. Bull Geol Soc Greece, 37, 62-77.
  Βουδούρης, Π., Kατερινόπουλος, A., Kίλιας, Σ., Mέλφος, Β., Δέτση, K. & Βασταρδή, A., 2005. Ορυκτολογικές-μικροθερμομετρικές μελέτες σε εφελκυστικές διακλάσεις και χαλαζιακές φλέβες της Νότιας Εύβοιας. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., Θεσσ/νίκη, Οκτώβριος 2005, σσ 29-38.
  Βουδούρης, Π., Κατερινόπουλος, A. & Μαγκανάς, A., 2005. Ορυκτολογία της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής ενός σωσσονιτικού μαγματικού συμπλέγματος (Μαρώνεια, ΒΑ Ελλάδα). 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., Θεσ/νίκη, Οκτώβριος 2005, σς 19-28.
  Βουδούρης, Π. & Κατερινόπουλος, Α., 2005. Ορυκτολογία της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής ενός σωσσονιτικού μαγματικού συμπλέγματος (Μαρώνεια, ΒΑ Ελλάδα). Πρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ., ΕΓΕ, 19-28.
  Κατερινόπουλος, Α., 2005. Ένας τυπικός διοψίδιος από το skarn της Μαρώνειας: Τοπολογία βάση της κατανομής των δεσμών. Πρακτικά 2ου Συν. Επιτρ. Οικ. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. ΕΓΕ, 143-151.
  Τσικούρας, Β., Πομώνης, Π., Ρηγόπουλος, Ι. & Χατζηπαναγιώτου, Κ., 2005. Διερεύνηση καταλληλότητας βασικών οφιολιθικών πετρωμάτων της περιοχής Μικροκλεισουρας Γρεβενών για χρήση τους ως αντιολισθηρά αδρανή και σκύρα σιδηροτροχιών. Πρακ. 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας.

  4. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς Κριτές
  2005
  Πομώνης, Π., Τσικούρας, Β., Γραμματικόπουλος, Α. & Χατζηπαναγιώτου, Κ., 2005. Η παρουσία σουλφιδίων Ni-Fe-Co-Cu και αυτοφυούς χαλκού στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα (Δ. Θεσσαλία). Ορυκτός Πλούτος, 134, 19-30.

  Μαγκανάς, Α., 2005. Μεταμόρφωση υποπρασινοσχιστολιθικής ως πρασινο-σχιστολιθικής φάσης μεταηφαιστιτών της Θρακικής Περιροδοπικής Ζώνης. ΔΕΓΕ, 38, 78-89.

  5. Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς Κριτές
  2007
  Βουδούρης, Π., Βούλγαρης, Ν., Χριστόφαλου, Φ. & Κασίμη, Π., 2007. Ανάδειξη Ορυκτολογικών-Πετρολογικών γεωτόπων στη νήσο Σέριφο, χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 11ο συνέδριο Ε.Γ.Ε., Ειδική συνεδρία της Επιτροπής Διατήρησης της Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς, Αθήνα, Μάιος 2007, σσ 49-52.

  6. Βιβλία - Μονογραφίες
  2010
  Katerinopoulos A., 2010. The Lavrion mines. In Natural Heritage from East to West, Springer Verlag. 2008
  Κατερινόπουλος, A., 2008. Ο Κόσμος των Ορυκτών. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, (238 σελ., 124 πίνακες, 22 σχήματα, 169 εικόνες).

  7. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
  2009
  Kassaras, I., Louis, F., Makropoulos, K., Magganas, A. and Hatzfeld, D., 2009. Elastic-Anelastic Properties of the Aegean Lithosphere-Asthenosphere Inferred from Long Period Rayleigh Waves, in "The Lithosphere: Geochemistry, Geology and Geophysics", Eds. J. E. Anderson and R. W.
  2007
  Kilias, S.P., Detsi, K., Godelitsas, A., Typas, M., Naden, J. and Marantos, I., 2007. Evidence of Mn-oxide biomineralization, Vani Mn deposit, Milos, Greece. In Andrew et al. (eds.) “Digging Deeper”, Millpress, Rotterdam, p. 1069-1072

  8. Άλλες εργασίες
  2007
  Kilias, S.P., Detsi, K., Godelitsas, A., Typas, M., Naden, J. and Marantos, I., 2007. Evidence of Mn-oxide biomineralization, Vani Mn deposit, Milos, Greece. In Andrew et al. (eds.) “Digging Deeper”, Millpress, Rotterdam, p. 1069-1072