Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό > Αντικείμενο Σπουδών

Αντικείμενο Σπουδών

Τα κρυσταλλογραφικά, οπτικά, δομικά χαρακτηριστικά των ορυκτών, τις φυσικές ιδιότητες τους, τη χημική τους σύσταση, τη συστηματική τους ταξινόμηση και τις συνθήκες γενέσεως τους μελετά και ερευνά η επιστήμη της Ορυκτολογίας. Επιμέρους κλάδοι της Ορυκτολογίας είναι η Κρυσταλλογραφία, η Ορυκτοχημεία, η Συστηματική Ορυκτολογία, η Ορυκτογένεση. Τελευταία με σύγχρονα θέματα αιχμής ασχολούνται οι κλάδοι της Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας και της Νανο-ορυκτολογίας, ενώ ο κλάδος της Γεωχρονολόγησης στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα ορυκτά. Η επιστήμη της Πετρολογίας εξετάζει τη φύση, την εμφάνιση, τη σύσταση, την προέλευση και την εξέλιξη των πετρωμάτων. Η Πετρολογία έχει στενούς δεσμούς με τη Γεωλογία, τη Γεωχημεία και βέβαια με την Ορυκτολογία. Διαχωρίζεται σε αρκετούς κλάδους όπως η Πετρογραφία, η Πετρογένεση, η Ηφαιστειολογία και η Πειραματική Πετρολογία. Για τις τρεις μεγάλες κατηγορίες των πετρωμάτων έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα οι κλάδοι της Πετρολογίας των Πυριγενών, των Ιζηματογενών και των Μεταμορφωμένων πετρωμάτων

Description of Picture.

Η ανάπτυξη της Ορυκτολογίας και της Πετρολογίας ως επιστημών είναι σχετικά πρόσφατη, και ξεκινάει ουσιαστικά τον 19ο αιώνα. Τα τελευταία 50 χρόνια γνωρίζουν μεγάλη άνθιση, κυρίως λόγω της προόδου που επιτεύχθηκε στις μεθόδους και τα όργανα ανάλυσης, που επιτρέπουν την αναγνώριση της χημικής, ισοτοπικής και δομικής σύστασης των ορυκτών και των πετρωμάτων, αλλά και της ηλικίας τους με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Κυρίαρχα επιτεύγματα τους ήταν η αναγνώριση της σπουδαιότητας της μερικής τήξης στην πετρογένεση των πυριγενών πετρωμάτων, η συμβολή τους στην θεμελίωση της θεωρίας της τεκτονικής των πλακών, που πραγματοποιήθηκε με την εξέταση μαγματικών και ιζηματογενών πετρωμάτων ωκεάνιων πυθμένων σε συνδυασμό με γεωφυσικές μετρήσεις, η συμβολή τους στον εντοπισμό πετρελαιοφόρων πεδίων, ο προσδιορισμός της σύστασης της Σελήνης και του Άρη, κ.ά

Τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών είναι τα ακόλουθα:
Ορυκτολογία, κρυσταλλογραφία, πετρολογία (πυριγενή, μεταμορφωμένα και ιζηματογενή πετρώματα), ηφαιστειολογία, ορυκτοχημεία και πετροχημεία, γεωχρονολόγηση, πειραματική ορυκτολογία και πετρολογία. Περιβαλλοντική ορυκτολογία, ιατρική ορυκτολογία και βιοορυκτολογία, ανθρακοπετρογραφία, ισοτοπική πετρολογία, ραδιενεργά ορυκτά και πετρώματα, ορυκτά και πετρώματα δομικών λίθων, πλανητική ορυκτολογία και πετρολογία, εδαφολογία, αρχαιομετρική πετρολογία, νανο-ορυκτολογία, μηχανική πετρωμάτων, πετροφυσική, αναλυτική ορυκτολογία-πετρολογία, εφαρμοσμένη ορυκτολογία-πετρολογία και γεμολογία.